Herb Powiatu Ostrowskiego

Zdrowie

 

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dyrektor lek. Andrzej Sawoni

 ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (0-29) 74 637 11 (20)
spzzozom@wp.pl
www.szpitalostrowmaz.pl

     Mocą Zarządzenia Nr 50/98 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ( z późn. zm.), Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - jednostka budżetowa, został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
     Następnie z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), organem założycielskim dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej stał się Powiat Ostrowski.
     Uchwałą Rady Społecznej z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniono nazwę Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na :

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

     Organem założycielskim Zakładu i sprawującym nad nim nadzór jest Powiat Ostrowski.
     Rada Społeczna Zakładu jest Organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Ostrowskiego oraz Organem
     doradczym Dyrektora Zakładu.
     Radę Społeczną powołuje Rada Powiatu na okres 4-letniej kadencji.
     I kadencja obejmowała lata 1999-2003. Natomiast kadencja 2003-2007 zakończyła się z dniem 12 czerwca 
     2007 roku.
     Uchwałą Nr X/50/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej powołała Radę
     Społeczną Szpitala w nastepującym składzie:

1) Zbigniew Kamiński   - Przewodniczący Rady

Członkowie:

2)   Mariusz Jasionek - przedstawiciel Wojewody
3)   Józef Polak    - przedstawiciel Rady Powiatu
4)   Eugeniusz Bogucki   - przedstawiciel Rady Powiatu
5)   Eugeniusz Sztandera   - przedstawiciel Rady Powiatu
6)   Dariusz Rafalik    - przedstawiciel Rady Powiatu
7)   Waldemar Wojtkowski   - przedstawiciel Rady Powiatu
8)   Jan Brzostek    - przedstawiciel Rady Powiatu
9)   Mieczysław Szymalski   - przedstawiciel Rady Powiatu
10) Witold Zadroga    - przedstawiciel Rady Powiatu
11) Krystyna Gumkowska   - przedstawiciel Rady Powiatu
12) Aneta Niemira    - przedstawiciel Rady Powiatu
13) Anna Aldona Zalewska   - przedstawiciel Rady Powiatu
14) Henryk Skłodowski   - przedstawiciel Rady Powiatu

 
      Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  realizuje na terenie powiatu ostrowskiego świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznego, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pogotowia ratunkowego oraz w zakresie opieki długoterminowej.

W skład Zakładu (struktura organizacyjna) wchodzą :
     1) Szpital (przy ul. Duboisa 68)
     2) Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna (przy ul. Duboisa 68)
     3) Zakład (Przychodnia) Rehabilitacji Leczniczej (przy ul. Duboisa 68)
     4) Powiatowa Przychodnia Zdrowia (przy ul Okrzei 8)
     5) Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego (przy ul. Duboisa 68)
     6) Administracja w tym Rejestr Usług Medycznych (przy ul. Dubois 68)

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń udzielają :
     1) Powiatowa Przychodnia Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Okrzei 8, 07-300 Ostrów Maz.)
     2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szulborzu Wielkim (ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie)
     3) Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Maz.)
     4) Poradnia Ortodontyczna (ul. Okrzei 8, 07-300 Ostrów Maz.)

     Pomoc doraźną świadczy Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, w ramach której funkcjonują następujące zespoły wyjazdowe :
     1) Reanimacyjny – do pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia
     2) Wypadkowy – wyjazdy do wypadków szczególnie komunikacyjnych oraz nagłych zachorowań :
        a) Wypadkowy „W” – Ostrów Mazowiecka – obsługujący obszar miasta i gminy Ostrów Mazowiecka,
             gminę Wąsewo, gminę Stary Lubotyń oraz część gminy Brok
        b) Wypadkowy „W” – podstacja Szulborze Wielkie – obsługujący obszary gmin Szulborze Wielkie,
             Nur, Boguty-Pianki, Andrzejewo oraz gminę Zaręby Kościelne
        c) Wypadkowy „W” – podstacja Małkinia Górna – obsługujący obszar gmin Małkinia Górna, Brok,
             Zaręby Kościelne

Najważniejsze inwestycje

      W II półroczu 2004 r. Starostwo w porozumieniu ze Szpitalem Powiatowym opracowało wniosek na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” .
     Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 650 tys. zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.212.500 zł , w tym środki przekazane z budżetu Powiatu to kwota 562.500 zł. Oprócz przeprowadzonych budowlanych prac adaptacyjnych zakupiono, także specjalistyczny sprzęt do hydroterapii, kinezyterapii oraz krioterapii w celu wyposażenia Zakładu Rehabilitacji .
Między innymi za kwotę 535 tys. zł zakupiono komorę kriogeniczną do krioterapii ogólnoustrojowej, co niewątpliwie stawia ostrowski szpital w czołówce nielicznych szpitali powiatowych w kraju, które posiadają tak nowoczesne urządzenie
     W latach 2005-2006 Powiat Ostrowski otrzymał z Województwa Mazowieckiego
w ramach Kontraktu Samorządowego środki finansowe na zadanie polegające na nadbudowie lewego skrzydła III piętra szpitala wraz z robotami instalacyjno-wykończeniowymi oraz zakupem sprzętu i wyposażenia. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego możliwe było dokonanie w dniu 25 października 2006 r. uroczystego otwarcia nowego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
     Z dniem 31 grudnia 2006 r. realizacja zadania kontraktowego została zakończona
i rozliczona. Ogólna wartość powyższej inwestycji wyniosła 3 591 748 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego to 1 498 625 zł, natomiast 282 763 zł stanowiło wkład własny Powiatu.
     Oddanie do użytku dodatkowego piętra dla potrzeb chirurgii to jeden z kolejnych etapów rozbudowy i modernizacji ostrowskiego szpitala podjętej przed siedmiu laty.  W dniu 24 grudnia 2006 r. do nowowzniesionego Oddziału Chirurgii Ogólnej na III piętrze lewego skrzydła szpitala przyjęto pierwszych pacjentów.
     W I połowie września 2007 r. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu we współpracy z Szpitalem Powiatowym  przygotował wniosek do Zarządu Woj. Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent G na zadanie pn.  „Kompleksowe ucyfrowienie Pracowni Obrazowania w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej – etap II zakup i zainstalowanie cyfrowego aparatu RTG
z cyfrową archiwizacją i przesyłem danych w kwocie 1 000.000,00 zł.
     W związku z zaakceptowaniem powyższego wniosku, w dniu 13.11.2007 r. zawarto  umową Nr 476/ZD.WPZ.II/D/07  pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Ostrowskim na dofinansowanie ww. zadania we wnioskowanej kwocie.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 176.470,60 zł, z czego 176.000,00 zł przeznaczono z budżetu powiatu jako wkład własny.
     Łącznie na inwestycje i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym z budżetu powiatu w roku 2007 przekazano kwotę 614.000,00 zł w tym: na termomodernizację budynku administracyjnego Szpitala 90.000,00 zł, na zakup lampy RTG 248.000,00 zł, na zakup ww. cyfrowego aparatu RTG 176.000,00 zł oraz na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski 100.000,00 zł.
     W dniu 4 marca 2008 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowej Pracowni Obrazowania, a ponadto zaprezentowano karetkę marki Mercedes Benz Sprinter 315 CDI wyposażoną w nowoczesny sprzęt medyczny: wielopoziomowy transporter noszy głównych, krzesło kardiologiczne, wysokiej klasy defibrylator, respirator, laryngoskop światłowodowy oraz pompy infuzyjne.
    Zakup nowej karetki możliwy był dzięki przekazaniu przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji
w kwocie 400 tys. zł.
    W 2007 r. Ostrowski Szpital dokonał zakupu kolonoskopu za kwotę 120 tys. zł, który sfinansowano ze środków przekazanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka .
     Zakupiono również pompy infuzyjne dzięki dofinansowaniu przez samorządy gminne: Gminę Ostrów Mazowiecka, Gminę Wąsewo i Stary Lubotyń, a także przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Natomiast Wójt Gminy Małkinia Górna ze środków budżetu Gminy przeprowadził kompleksowy remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini.
      W październiku 2007 r. na terenie Szpitala Powiatowego uruchomiono bankomat Banku Spółdzielczego, co jest efektem dobrze układającej się współpracy z miejscową placówką BS.


    

Opracowała: Adriana Rukat

 

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - wejście główne

 

 

 

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat na terenie powiatu ostrowskiego

24.01.2018

14:20

Na prośbę LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia w Gdyni informujemy o możliwości wykonania badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

czytaj więcej »
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED

19.12.2017

08:34

Firma LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie
w dniu 10 stycznia 2018 r., plac przy Ratuszu Miejskim, ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej .

czytaj więcej »
zmiana w dyżurach aptek

12.12.2017

15:10

UWAGA!

MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO

uprzejmie informuje się, że:

nastąpiła zmiana w dyżurach aptek

w miesiącu grudniu 2017 r.

czytaj więcej »
  • ...
  • 1


 

Data Wydarzenie
2017-11-14 Zmiana w dyżurach aptek -Listopad 2017
2017-10-30 Zmiana nocnego dyżuru apteki - 31.10.2017 r.
2017-10-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 października 2017 r.
2017-10-12 Zmiana nocnego dyżuru apteki - 15.10.2017 r.
2017-10-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 października 2017 r.
2017-10-02 Bezpłatne badania mammograficzne
2017-09-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 września 2017 r.
2017-09-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 września 2017 r.
2017-08-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 sierpnia 2017 r.
2017-07-27 Konkurs dla krwiodawców "KREW DAREM ŻYCIA"
2017-07-20 SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z Tytułem ,,Mazowieckiej Firmy Roku”
w kategorii: Medycyna
2017-07-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 lipca 2017 r.
2017-07-10 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-06-26 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-05-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 maja 2017 r.
2017-05-08 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 maja 2017 r.
2017-04-18 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 kwietnia 2017 r.
2017-04-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 10 kwietnia 2017 r.
2017-03-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 marca 2017 r.
2017-03-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 marca 2017 r.
2017-02-20 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 lutego 2017 r.
2017-02-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 lutego 2017 r.
2017-01-17 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 stycznia 2017 r.
2016-12-30 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 stycznia 2017 2017 r.
2016-12-28 Harmonogram poboru krwi na 2017 r
2016-12-14 II Dni Honorowego Krwiodawstwa
2016-12-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 grudnia 2016 r.
2016-11-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 listopada 2016 r.
2016-11-10 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w dni powszednie i w soboty w 2017 roku
2016-11-09 Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"
2016-11-09 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 listopada 2016 r.
2016-10-26 Zmiana w dyżurach Aptek w miesiącu listopadzie br.
2016-10-25 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie
2016-10-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 października 2016 r.
2016-10-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 10 października 2016 r.
2016-09-27 Informacja o zmianie w dyżurach nocnych Aptek na terenie
miasta Ostrów Mazowiecka w miesiącu październiku br.
2016-09-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 26 września 2016 r.
2016-09-07 Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
2016-09-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 września 2016 r.
2016-09-06 Zmiana w dyżurach aptek w miesiącu wrześniu
2016-08-18 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 sierpnia 2016 r.
2016-08-05 zmiana w dyżurach Aptek w miesiącu sierpniu br
206-08-02 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 sierpnia 2016 r.
2016-07-21 Uwaga krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 lipca 2016 r.
2016-07-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 lipca 2016 r.
2016-06-09 Pneumokokom mówimy: Szczepimy!
2016-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 czerwca 2016 r.
2016-05-20 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 maja 2016 r.
2016-05-04 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 maja 2016 r.
2016-04-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 kwietnia 2016 r.   
2016-04-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 kwietnia 2016 r.
2016-03-09 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 marca 2016 r.
2016-03-09 Powiat Ostrowski w Rankingu Zdrowia Polski
2016-02-17 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 lutego 2016 r.
2016-02-05 Bezpłatne badania mammograficzne
2016-02-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 lutego 2016 r
2016-01-14 Seniorze, nie masz HIV… na pewno?
2016-01-13 UWAGA!!! Bezpłatne badania mammograficzne 1 - 3 luty br.
2016-01-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 stycznia 2016 r.
2016-01-07 INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW - harmonogram poboru krwi na 2016 rok.
2015-12-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 grudnia 2015 r.
2015-12-08 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 grudnia 2015 r.
2015-11-19 Światowy Dzień Rzucania Palenia
2015-10-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 26 października 2015 r.
2015-10-13 Bus kampanii „Ciśnienie na życie” w Ostrowi Mazowieckiej
2015-10-12 Zmiana lokalizacji poboru krwi
2015-10-08 Październik – miesiąc walki z rakiem piersi
2015-06-16 Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 40 – 49 oraz
70 – 75 lat w ramach Funduszy Norweskich
2015-05-21 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 25 maja 2015 r.
2015-05-12

Zaproszenie - Spotkanie organizowane jest z inicjatywy krwiodawców - powołanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

2015-04-30 Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Warszawie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej oraz krwiodawstwa w powiecie ostrowskim. 
2015-04-10 Spotkanie Honorowych Dawców Krwi w dniu 21 kwietnia 2015 r.
2015-04-09 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 13 kwietnia 2015 r.
2015-03-19 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 23 marca 2015 r.
2015-03-18 UWAGA! MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO
2015-03-04 Spotkanie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w
Ostrowi Mazowieckiej
pokaż w kalendarz
2015-03-04 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 9 marca 2015 r.
2015-02-27 Plik PDF (rozmiar: 49kb) Dzień Dawcy Szpiku w Ostrowi Mazowieckiej
2015-02-19 Uwaga Krwiodawcy - Spotkanie Honorowych Dawców Krwi
2015-02-18 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 23 lutego 2015 r.
2015-02-05 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 9 lutego 2015 r.
2014-01-08 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 12 stycznia 2015 r.
2014-01-02 UWAGA! MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO
2014-12-22 HARMONOGRAM POBORU KRWI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2015
2014-12-16 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 22 grudnia 2014 r.
2014-11-21 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 24 listopada 2014 r.
2014-11-19 20 listopada 2014 roku, Światowy Dzień Rzucania Palenia
2014-11-07 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 listopada 2014 r.
2014-11-04 Postój mammobusu w Ostrowi Mazowieckiej
2014-10-22 Blok operacyjny otrzymał imię lek. Witolda Arendarczyka
2014-09-30 Szpital pozyskał prawie 3,5 mln zł na realizację projektu, który umożliwi m.in. internetową rejestrację na wizyty lekarskie
2014-08-20 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 24 sierpnia 2014 r.
2014-07-25 Powstał raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu”
2014-07-10 Bus kampanii „Ciśnienie na życie” zawita do Ostrołęki
2014-06-05 Uwaga krwiodawcy - Amblulans RCK w dniu 9 czerwca 2014r.
2014-05-27 „50 litrów krwi na 50-lecie szkoły” – akcja honorowego krwiodawstwa w ZS Nr 1
2014-05-13 Weź udział w akcji „50 litrów krwi na 50-lecie ZS Nr 1”
2014-05-29 „Transplantacje – dar życia. Jestem na tak” Konferencja w „Koperniku”
2014-04-23 Plik PDF (rozmiar: 76kb) Apel Starosty Ostrowskiego do Mieszkańców Powiatu Ostrowskiego
2014-04-16 Zarejestruj się jako dawca szpiku
2014-03-13 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2014-02-28 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 marca 2014 r.
2014-02-24 W ciągu 3 dni stanowisko ZIP odwiedziły 264 osoby
2014-02-11 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2014-02-03 Ostrowski szpital na 61. miejscu w rankingu „Bezpieczny szpital 2013”
2014-01-31 Postój mobilnego stanowiska ZIP w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
2014-01-28 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 lutego 2014 r.
2014-01-27 „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”
2014-01-24 Otwarcie pracowni rezonansu w ostrowskim szpitalu
2014-01-22 UWAGA!!! Wydłużamy termin postoju mobilnego stanowiska ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
2014-01-22 Mammobus w Twojej miejscowości! Przebadałaś się już?
2014-01-13 Harmonogram poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2014
2014-01-13 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2013-12-18 Dyrektor Andrzej Sawoni nowym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
2013-11-13 Informacja w sprawie postoju mammobusu zaplanowanego na dzień 15 listopada br.
2013-10-17 Bezpłatne badania mammograficzne w Bogutach Piankach
2013-09-26 Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ostrowskim Szpitalu
2013-09-17 Obchody Jubileuszu 15 – lecia Odrodzonego Samorządu Powiatowego, Jubileuszu 50 – lecia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej oraz 115 – lecia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
2013-07-10 Kolejna akcja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu powiatu ostrowskiego
  Dzień dawcy szpiku w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 19.05.2013 r.
Logo Szpital w Ostrowi Mazowieckiej - link do treści „Szpital w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny”
  Banner Europejski Rok Aktywności Osób Starszych - link do treści
 Logo Szpital Powiatowy - link do treści

 SZPITAL POWIATOWY

 Logo Apteka - link do treści

 Apteki i punkty apteczne na terenie powiatu ostrowskiego

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

0

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015