Herb Powiatu Ostrowskiego

Zdrowie

 

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dyrektor lek. Andrzej Sawoni

 ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (0-29) 74 637 11 (20)
spzzozom@wp.pl
www.szpitalostrowmaz.pl

     Mocą Zarządzenia Nr 50/98 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ( z późn. zm.), Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - jednostka budżetowa, został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
     Następnie z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), organem założycielskim dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej stał się Powiat Ostrowski.
     Uchwałą Rady Społecznej z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniono nazwę Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na :

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

     Organem założycielskim Zakładu i sprawującym nad nim nadzór jest Powiat Ostrowski.
     Rada Społeczna Zakładu jest Organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Ostrowskiego oraz Organem
     doradczym Dyrektora Zakładu.
     Radę Społeczną powołuje Rada Powiatu na okres 4-letniej kadencji.
     I kadencja obejmowała lata 1999-2003. Natomiast kadencja 2003-2007 zakończyła się z dniem 12 czerwca 
     2007 roku.
     Uchwałą Nr X/50/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej powołała Radę
     Społeczną Szpitala w nastepującym składzie:

1) Zbigniew Kamiński   - Przewodniczący Rady

Członkowie:

2)   Mariusz Jasionek - przedstawiciel Wojewody
3)   Józef Polak    - przedstawiciel Rady Powiatu
4)   Eugeniusz Bogucki   - przedstawiciel Rady Powiatu
5)   Eugeniusz Sztandera   - przedstawiciel Rady Powiatu
6)   Dariusz Rafalik    - przedstawiciel Rady Powiatu
7)   Waldemar Wojtkowski   - przedstawiciel Rady Powiatu
8)   Jan Brzostek    - przedstawiciel Rady Powiatu
9)   Mieczysław Szymalski   - przedstawiciel Rady Powiatu
10) Witold Zadroga    - przedstawiciel Rady Powiatu
11) Krystyna Gumkowska   - przedstawiciel Rady Powiatu
12) Aneta Niemira    - przedstawiciel Rady Powiatu
13) Anna Aldona Zalewska   - przedstawiciel Rady Powiatu
14) Henryk Skłodowski   - przedstawiciel Rady Powiatu

 
      Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  realizuje na terenie powiatu ostrowskiego świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznego, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pogotowia ratunkowego oraz w zakresie opieki długoterminowej.

W skład Zakładu (struktura organizacyjna) wchodzą :
     1) Szpital (przy ul. Duboisa 68)
     2) Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna (przy ul. Duboisa 68)
     3) Zakład (Przychodnia) Rehabilitacji Leczniczej (przy ul. Duboisa 68)
     4) Powiatowa Przychodnia Zdrowia (przy ul Okrzei 8)
     5) Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego (przy ul. Duboisa 68)
     6) Administracja w tym Rejestr Usług Medycznych (przy ul. Dubois 68)

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń udzielają :
     1) Powiatowa Przychodnia Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Okrzei 8, 07-300 Ostrów Maz.)
     2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szulborzu Wielkim (ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie)
     3) Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Maz.)
     4) Poradnia Ortodontyczna (ul. Okrzei 8, 07-300 Ostrów Maz.)

     Pomoc doraźną świadczy Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, w ramach której funkcjonują następujące zespoły wyjazdowe :
     1) Reanimacyjny – do pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia
     2) Wypadkowy – wyjazdy do wypadków szczególnie komunikacyjnych oraz nagłych zachorowań :
        a) Wypadkowy „W” – Ostrów Mazowiecka – obsługujący obszar miasta i gminy Ostrów Mazowiecka,
             gminę Wąsewo, gminę Stary Lubotyń oraz część gminy Brok
        b) Wypadkowy „W” – podstacja Szulborze Wielkie – obsługujący obszary gmin Szulborze Wielkie,
             Nur, Boguty-Pianki, Andrzejewo oraz gminę Zaręby Kościelne
        c) Wypadkowy „W” – podstacja Małkinia Górna – obsługujący obszar gmin Małkinia Górna, Brok,
             Zaręby Kościelne

Najważniejsze inwestycje

      W II półroczu 2004 r. Starostwo w porozumieniu ze Szpitalem Powiatowym opracowało wniosek na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” .
     Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 650 tys. zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.212.500 zł , w tym środki przekazane z budżetu Powiatu to kwota 562.500 zł. Oprócz przeprowadzonych budowlanych prac adaptacyjnych zakupiono, także specjalistyczny sprzęt do hydroterapii, kinezyterapii oraz krioterapii w celu wyposażenia Zakładu Rehabilitacji .
Między innymi za kwotę 535 tys. zł zakupiono komorę kriogeniczną do krioterapii ogólnoustrojowej, co niewątpliwie stawia ostrowski szpital w czołówce nielicznych szpitali powiatowych w kraju, które posiadają tak nowoczesne urządzenie
     W latach 2005-2006 Powiat Ostrowski otrzymał z Województwa Mazowieckiego
w ramach Kontraktu Samorządowego środki finansowe na zadanie polegające na nadbudowie lewego skrzydła III piętra szpitala wraz z robotami instalacyjno-wykończeniowymi oraz zakupem sprzętu i wyposażenia. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego możliwe było dokonanie w dniu 25 października 2006 r. uroczystego otwarcia nowego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
     Z dniem 31 grudnia 2006 r. realizacja zadania kontraktowego została zakończona
i rozliczona. Ogólna wartość powyższej inwestycji wyniosła 3 591 748 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego to 1 498 625 zł, natomiast 282 763 zł stanowiło wkład własny Powiatu.
     Oddanie do użytku dodatkowego piętra dla potrzeb chirurgii to jeden z kolejnych etapów rozbudowy i modernizacji ostrowskiego szpitala podjętej przed siedmiu laty.  W dniu 24 grudnia 2006 r. do nowowzniesionego Oddziału Chirurgii Ogólnej na III piętrze lewego skrzydła szpitala przyjęto pierwszych pacjentów.
     W I połowie września 2007 r. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu we współpracy z Szpitalem Powiatowym  przygotował wniosek do Zarządu Woj. Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent G na zadanie pn.  „Kompleksowe ucyfrowienie Pracowni Obrazowania w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej – etap II zakup i zainstalowanie cyfrowego aparatu RTG
z cyfrową archiwizacją i przesyłem danych w kwocie 1 000.000,00 zł.
     W związku z zaakceptowaniem powyższego wniosku, w dniu 13.11.2007 r. zawarto  umową Nr 476/ZD.WPZ.II/D/07  pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Ostrowskim na dofinansowanie ww. zadania we wnioskowanej kwocie.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 176.470,60 zł, z czego 176.000,00 zł przeznaczono z budżetu powiatu jako wkład własny.
     Łącznie na inwestycje i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym z budżetu powiatu w roku 2007 przekazano kwotę 614.000,00 zł w tym: na termomodernizację budynku administracyjnego Szpitala 90.000,00 zł, na zakup lampy RTG 248.000,00 zł, na zakup ww. cyfrowego aparatu RTG 176.000,00 zł oraz na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski 100.000,00 zł.
     W dniu 4 marca 2008 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowej Pracowni Obrazowania, a ponadto zaprezentowano karetkę marki Mercedes Benz Sprinter 315 CDI wyposażoną w nowoczesny sprzęt medyczny: wielopoziomowy transporter noszy głównych, krzesło kardiologiczne, wysokiej klasy defibrylator, respirator, laryngoskop światłowodowy oraz pompy infuzyjne.
    Zakup nowej karetki możliwy był dzięki przekazaniu przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji
w kwocie 400 tys. zł.
    W 2007 r. Ostrowski Szpital dokonał zakupu kolonoskopu za kwotę 120 tys. zł, który sfinansowano ze środków przekazanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka .
     Zakupiono również pompy infuzyjne dzięki dofinansowaniu przez samorządy gminne: Gminę Ostrów Mazowiecka, Gminę Wąsewo i Stary Lubotyń, a także przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Natomiast Wójt Gminy Małkinia Górna ze środków budżetu Gminy przeprowadził kompleksowy remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini.
      W październiku 2007 r. na terenie Szpitala Powiatowego uruchomiono bankomat Banku Spółdzielczego, co jest efektem dobrze układającej się współpracy z miejscową placówką BS.


    

Opracowała: Adriana Rukat

 

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - wejście główne

 

 

 

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

05.03.2019

15:23

Łukasz

pzhNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny poinformował, że uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP).
 

czytaj więcej »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015