Herb Powiatu Ostrowskiego

Informacja o zwołaniu XV Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 14.30

20.11.201915:18

Łukasz

            Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu  28 listopada 2019 r. o godz. 14.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej  w dniu 14 listopada 2019 r.
 3. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2028,

3) pokrycia straty finansowej netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej przez powiat ostrowski,

4) przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

5) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,

6) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski,

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej,

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,

9) ustalenia składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych Komisji Radu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej,

10) uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4.  Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje są otwarte. Zapraszam do wzięcia udziału.                                         

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                    /-/    Dorota Subda

                                          

 

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015