Herb Powiatu Ostrowskiego

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

29.06.201812:48

miniaturka przy tytule artykulu

W dniu 28 czerwca 2018 r. na sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej  odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Stanisław Rafalik. Radni przyjęli protokół z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 24 maja br., a następnie procedowali nad uchwałami w sprawach:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2017 rok,
 • absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2017 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie
  w formie zaocznej oraz zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
 •  wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Ostrowski projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Ostrowski projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 r,
 • przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym na terenie Powiatu Ostrowskiego,
 • powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście Ostrowskiemu (uchwała nie została podjęta).

 

Ponadto Radni przyjęli:

 • informację z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  w roku 2017,
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,
 • sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu.

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za ubiegły rok, głos zabrał Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński. Szczegółowo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu i omówił zrealizowane inwestycje. Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium przy 17 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Po głosowaniu Starosta Ostrowski otrzymał kwiaty i gratulacje od radnych, kierownictwa Powiatu oraz zgromadzonych gości.

Podczas Sesji Radni zadawali pytania dotyczące infrastruktury drogowej, zagadnień dotyczących ochrony zdrowia i spraw budżetowych. Odpowiedzi w poszczególnych sprawach udzielili: Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, Dyrektor SPZZOZ Pani Elżbieta Malec oraz Pani Małgorzata Konrad Skarbnik Powiatu.

 

Opracowała: Agnieszka Nowacka

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015