Herb Powiatu Ostrowskiego

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00

21.06.201815:13

 Porządek obrad XXXIII Sesji z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu

z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej  w dniu 24 maja 2018 r.
 3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia Radnych.
 4. Informacja o działalności Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2017 rok,

2) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2017 rok,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018.

5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

6) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Ostrowski projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

7) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Ostrowski projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 r,

9) przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym na terenie Powiatu Ostrowskiego,

10) powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom,

11) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

12) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,

13) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,

14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście Ostrowskiemu.

 1. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  w roku 2017.
 2. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
 3. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6.  Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje są otwarte. Zapraszam do wzięcia udziału.

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

 

                                                          /-/    Dariusz Stanisław Rafalik

 

UCHWAŁA NR 423/149/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017

UCHWAŁA NR 424/149/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

UCHWAŁA NR 425/149/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego.

UCHWAŁA NR 440/153/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015