Herb Powiatu Ostrowskiego

XXV sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

02.10.201711:47

3W dniu 28 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu podczas, której radni przyjęli:
• informację o pracy Zarządu Powiatu,
• informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku,
• informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2017 roku.

W dalszym porządku obrad Radni podjęli uchwały zmieniające dotyczące spraw finansowych, a mianowicie: uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nur na realizację zadania pn. ,,Budowa parkingu w Nurze wraz z przebudową ulicy cmentarnej
w miejscowości Nur”, uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2024, uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 r.
Ponadto Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wąsewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Włościański – Rząśnik Majdan – Przedświt w obrębie miejscowości Rząśnik Majdan na okres 10 lat, w celu przebudowy odcinka drogi, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie służyła społeczności lokalnej.
Następnie Radni procedowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja projektu będzie współfinansowana przez Powiat Ostrowski w kwocie 1.000.000.00 zł jako wkład własny w realizację projektu w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu w 2018 r.
W zakresie spraw administracyjnych Rada Powiatu przyjęła: uchwałę w sprawie niedochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi ostrowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł oraz uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego uwzględniające:

• zmiany odnośnie organu uchwalającego regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego, wynikające ze zmiany przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
• określenie szczegółowej procedury składania ślubowania przez radnych powiatu,
• ujednolicenie zapisów dotyczących Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

W kwestii spraw społecznych podjęto: uchwałę zmieniającą w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki  finansowe PFRON przyznane powiatowi ostrowskiemu w roku 2017 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
Podczas sesji Radni dyskutowali na temat węzła komunikacyjnego Łomża na ul. Lubiejewskiej, budowy i remontów dróg powiatowych na terenie gmin oraz funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowała: Monika Szwarc

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015