Herb Powiatu Ostrowskiego

X EDYCJA KONKURSU NA „NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY – CERTYFIKAT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ”

20.07.201211:16

Głównym organizatorem konkursu na najlepszy produkt turystyczny pod nazwą „Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” zwanego dalej „Konkursem” jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Konkurs ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.
Wyróżnionym produktom turystycznym zostaną przyznane w danym roku Certyfikaty POT.
W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z definicją produktu turystycznego w poniższych kategoriach:
a) produkt turystyczny – „wydarzenie” – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
b) produkt turystyczny – „impreza” – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy)  oferowanych przez organizatorów turystyki.
c) Produkt turystyczny – „obiekt” – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
d) Produkt turystyczny – „szlak” – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych
z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
e) Produkt turystyczny – „obszar” – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
1. I etap konkursu - etap regionalny

 Po wyłonieniu najlepszych produktów turystycznych w regionie, Regionalne Organizacje Turystyczne prześlą zgłoszenia w określonym terminie do Polskiej Organizacji Turystycznej.
Termin przyjmowania zgłoszeń drogą on-line i drogą pocztową  do dnia 20.08.2012 r.

2. II Etap Konkursu (ogólnopolski):
POT przedstawi wszystkie zgłoszenia, spełniające warunki określone w regulaminie Konkursu, członkom Kapituły Konkursu.

 

Następnie Kapituła zapozna się z kandydaturami konkursowymi, przeprowadzi proces selekcji zgłoszeń oraz dokona ich oceny na podstawie kryteriów oraz głosowania.

Okres trwania tego etapu – od 1 do 15.09.2012 r.
Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem”, będzie kampania promocyjna zorganizowana po konsultacji z zarządcą (właścicielem) wyróżnionego produktu turystycznego oraz ROT zgłaszającą ten produkt do udziału w Konkursie.
W ramach kampanii zakłada się wykorzystanie wybranych spośród następujących narzędzi marketingowych:
• reklamę w telewizji,
• reklamę w radio,
• reklamę outdoorową,
• reklamę w mediach elektronicznych,
• reklamę w gazetach i czasopismach ogólnopolskich,
• przygotowanie i dystrybucja przez POT materiałów drukowanych nt. produktów oraz za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą,
•   podróże studyjne,
• reklamę w wydawnictwach POT,
• rekomendację przez POT wśród przedsiębiorstw turystycznych prowadzących turystykę przyjazdową do Polski.

Wypełnione formularze (Karta Zgłoszenia) należy wysłać drogą e-mailową
(e-mail: certyfikat@pot.gov.pl), a także drogą pocztową wraz z wszelkimi załącznikami (materiałami promocyjnymi) na adres siedziby POT: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2012 – Finał”, przy zachowaniu następujących wymagań:
a) każda kandydatura musi być zgłoszona na osobnym formularzu zgłoszeniowym, a także powinna zawierać fotografie oraz inne materiały poświadczające atrakcyjność produktu turystycznego. Formularz należy wypełnić starannie, podając jak największą ilość informacji opisujących produkt turystyczny.
b) zasadnym będzie załączenie do zgłoszonych produktów turystycznych merytorycznego uzasadnienia wyboru tych produktów do konkursu ogólnopolskiego „finału”.
c) rozpatrywane  będą  kandydatury, które dotrą do POT w wyznaczonym terminie w formie drukowanej i elektronicznej łącznie.
d) regulaminy oraz Karty Zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej POT: www.pot.gov.pl
e) dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik – Polska Organizacja Turystyczna, tel: 22 536-70-25, 22 536-70-70, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl

Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem”, będzie kampania promocyjna zorganizowana po konsultacji z zarządcą (właścicielem) wyróżnionego produktu turystycznego oraz ROT zgłaszającą ten produkt do udziału w Konkursie.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015