Herb Powiatu Ostrowskiego

Dobiegła końca realizacja projektu “Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem była poprawa stanu lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Przedmiotowa inwestycja trwała łącznie 6 lat, rozpoczęła się w 2008 r. a zakończyła w 2014 r.

W dniu 28 lipca 2011 r. Powiat podpisał umowę na dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, Działania 5.2 Rewitalizacja miast. Wartość całego Projektu wynosiła 4.363.004,42 zł, z czego dofinansowanie obejmowało 65,50%, czyli 2.826.844,53 zł, pozostała część, tj. 1.536.159,89 zł to środki pochodzące z budżetu powiatu.

Przedmiotem projektu była modernizacja, remont i przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Liceum jest obiektem zabytkowym wybudowanym w latach 1923 - 1928.

Największą korzyścią jaką przyniosła realizacja Projektu, jest poprawa wizerunku i atrakcyjności szkoły, zaś powstałe obserwatorium jest zachętą dla młodzieży podejmującej decyzje o wyborze miejsca edukacji. Wyremontowana i przebudowana szkoła pełni funkcje dydaktyczne i posiada bezpośredni wpływ na podniesienie standardów zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań.

Wysiłek włożony w realizację Projektu przyniósł oczekiwane efekty, na co wskazują rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji zadań, takie jak:

- zwiększenie ilości fakultatywnych i pozalekcyjnych zajęć prowadzonych przez szkołę,
- zwiększenia atrakcyjności regionu,
- poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa,
- poprawa wizerunku, powiatu, miasta,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- innowacyjność oferty edukacyjnej placówki (obserwatorium astronomiczne).

Zgodnie z harmonogramem robót zostały wykonane następujące prace: wzmocnienie fundamentów kamienno-ceglanych, wymiana przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej, modernizacja instalacji hydrantowej, remont parteru i piętra, przebudowa istniejącej wieży dla potrzeb szkolnego obserwatorium astronomicznego oraz naprawa i wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia blachy na dachówkę, wykonanie paraizolacji i izolacji termicznej, remont elewacji budynku.

W dniu 26 czerwca 2014 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, przy udziale: Zbigniewa Kamińskiego – Starosty Ostrowskiego, Małgorzaty Konrad – Skarbnika Powiatu, Elżbiety Szymańskiej – Radcy Prawnego, Elżbiety Olejniak – Kierownika Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Małgorzaty Biedrzyckiej - pracownika Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Barbary Grodzkiej pracownika Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji Projektu znajdziecie Państwo również na stronie: www.unia.koperniczek.net

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015