Herb Powiatu Ostrowskiego

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia  zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi  i innymi partnerami społecznymi istnieje możliwość podjęcia współpracy przez ww. podmioty z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony terytorialnej w Ciechanowie. Partnerami społecznymi z którymi 5. MBOT może podejmować współpracę są: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego( w tym ich związki  i stowarzyszenia), podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (np. szkoły) oraz kościelne osoby prawne, a także inne jednostki organizacyjne (organizacje kościelne).

Celem współpracy jest pozyskanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz promowanie nowego modelu służby jakim jest Terytorialna Służba Wojskowa.

W celu podjęcia współpracy z 5. MBOT zainteresowane podmioty powinny złożyć
w terminie do dnia 10 września 2017 r. wnioski na adres:

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Orylska 6,
06-400 Ciechanów

Wnioski powinny zawierać szereg informacji m.in.:

  • szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od 5. MBOT merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia,
  • nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia,
  • źródła finansowania przedsięwzięcia,
  • przewidywana liczbę uczestników,
  • planowane działania promocyjne.

Wnioski muszą spełniać ponadto warunki określone w § 14 i § 15 Decyzji nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wzór wniosku do planu współpracy 5. MBOT w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

 

 

Konkursy dotyczące usług społecznych i zdrowotnych

31.08.2018

09:41

Kamil

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  uprzejmie informuję, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dwa konkursy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych:

czytaj więcej »
„Aktywny senior to bezpieczny senior”

29.08.2018

15:32

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

czytaj więcej »
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

23.08.2018

14:01

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zgodnie z Uchwałą Nr 478/167/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015