Herb Powiatu Ostrowskiego

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej.

Wymagane dokumenty:

Do odbioru pojazdu niezbędne są:

  • zezwolenie (jeśli jest wymagane) na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
  • dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
  • dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

Pojazd wydawany jest wyłącznie po uiszczeniu całkowitej opłaty za usunięcie
i przechowywanie pojazdu.

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości osoba dozorująca przechowywanie pojazdu, tel. 694 749 567.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1400) lub na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 68, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku: 31 8923 0008 0016 1147 2000 0001 tytułem opłata za usunięcie i parkowanie pojazdu marki…….…Nr rejestracyjny...........

Informacje w sprawach merytorycznych: 29 645 71 61 wew. 23 (telefony służbowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). 

Odbiór pojazdu z parkingu: tel. 694 749 567.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty:

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi na terenie powiatu ostrowskiego
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Stawki opłat brutto za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym
w roku 2016 wynoszą:

 

Lp.

 

Rodzaj pojazdu

Opłata

za usunięcie

 

za każdą rozpoczętą

dobę przechowywania

1.

Rower lub motorower

110 zł

15 zł

2.

Motocykl

219 zł

20 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

470 zł

35 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

580 zł

45 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

820 zł

72 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16 t

1 210 zł

132 zł

7.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1 510 zł

196 zł

W przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi wynoszą 50% opłat.

Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty, czy też jej umorzenie, przed wydaniem pojazdu z parkingu.

Termin i sposób załatwienia:

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

I. Art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137, t.j., ze zm.):

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób   zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym
dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie
go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa art. 135 ust. 2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

   1) kierowała nim osoba:

     a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

     b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje
się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej(Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).

III. Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio
do Policji lub Straży Miejskiej Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Uwaga:

Błędem jest założenie, że usunięty pojazd po orzeczeniu przez Sąd przepadku na rzecz Powiatu, przejdzie na rzecz Powiatu bez żadnych konsekwencji dla właściciela.

Konsekwencją jest obciążenie dotychczasowego właściciela pojazdu wszelkimi kosztami od momentu wydania dyspozycji do zakończenia postępowania. Starosta wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną dotyczącą kosztów: usunięcia, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji do momentu zakończenia postępowania.

Ww. koszty to okres przechowywania pojazdu na parkingu przez 3 miesiące - przez taki okres właściciel ma prawo odebrać pojazd. Gdy tego nie uczyni, dopiero wówczas Starosta występuje z wnioskiem do Sądu o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu.

Ponadto, poza wymienionymi 3 miesiącami, uwzględnia się okres przechowywania pojazdu do czasu uprawomocnienia wyroku Sądu o przepadku, a także koszt oszacowania, sprzedaży bądź zniszczenia pojazdu.

Zatem, aby uniknąć poniesienia wysokich kosztów, należy po usunięciu pojazdu, odebrać go z parkingu w możliwie jak najkrótszym czasie.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015