Herb Powiatu Ostrowskiego

Skład Rady Powiatu
Rada Powiatu Ostrowskiego
 

Subda Dorota - Przewodnicząca Rady Powiatu

Janusz Danuta - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Malicki Roman - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Chrupek Zbigniew - Starosta Ostrowski

Drewnowska Eliza

Grabowski Andrzej

Gumkowska Krystyna

Kamiński Marek

Kamiński Zbigniew

Krzyżanowski Władysław

Litwa Radosław

Nadratowski Grzegorz Zbigniew

Pętkowska Justyna

Rafalik Dariusz Stanisław

Rostkowska Hanna Krystyna

Rostkowski Grzegorz Stanisław

Rostkowski Stefan Kazimierz

Skalik Andrzej

Swaczyna Rafał Krzysztof

 Zadania rady powiatu

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,\
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2,
10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  13a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1),
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu,
16 podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 

1) w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 2 uchwały o której mowa w odnośniku 1            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

    Kalendarium

    NPP z na s

    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015