Herb Powiatu Ostrowskiego

  Projekt kluczowy Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

      rpo_logos

      W dniu 29 stycznia 2009 roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła Uchwałę dotyczącą przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do uczestnictwa w projekcie kluczowym „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu II – e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, Działania 2.2. – Rozwój e–usług.
       

      W dniu 25 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Ostrowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.
       

     Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, zrealizowanego w latach 2006 – 2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
  w działaniu 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
       

     Na treść założeń i celów projektu miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” oraz „Strategia e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -  2013”. Zgodnie z pierwszym z tych dokumentów Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju. 
      Do podstawowych celów projektu należy zaliczyć:
        1) poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: 
         - podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
         - wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej  na różnych poziomach administracji publicznej;
         2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
         3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
         - umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych 
            przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
         - zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach
           prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
        Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin. 
       Do głównych zadań projektu należą:
         1) opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e- Urząd (rdzenia systemu), które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzenie tymi dokumentami, elektroniczną
             obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
          2) opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
          3) dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu.

   

  Informacje na temat Projektu EA

              Więcej wydarzeń

  20200615 Baner KK SW


  Kontakt z urzędem:

  Starostwo Powiatowe
  w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. 3 Maja 68
  07-300 Ostrów Mazowiecka

  Kancelaria:

  tel. 29 645 71 00
  fax: 29 645 71 01
  email: 
  starostwo@powiatostrowmaz.pl

  Inspektor Ochrony Danych:
  Iwona Hećko-Umińska
  Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Joanna Trusińska
  e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


  Prezentacja - powiat ostrowski

  Wydarzenia w miesiącu

   Kalendarium

   NPP z na s

   Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
   Wszelkie prawa zastrzeżone
   Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015