Herb Powiatu Ostrowskiego

  • strona główna»
  • Inwestycje»
  • Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej»
  • Projekt kluczowy Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

Projekt kluczowy Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

rpo_logos 

W dniu 29 stycznia 2009 roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła Uchwałę dotyczącą przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do uczestnictwa w projekcie kluczowym "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.7 Promocja Gospodarcza. 
     

W dniu 25 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Ostrowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu. Powyższy projekt jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013". 
     Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, zrealizowanego w latach 2006 – 2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
   

 Na treść założeń i celów projektu miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” Zgodnie z tym dokumentem Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju. 
      Do podstawowych celów projektu należą:
       1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
           a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych),zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury
               informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
          b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod
              działalność gospodarczą, przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, 
       2) wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
       3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

     Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 27 mln zł to środki beneficjentów projektu, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 283 gmin.

      Do głównych zadań projektu należą:
       1) zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju,
       2) wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej
         do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB.

lokalny portal mapowy

Informacje na temat Projektu BW

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

NPP z na s

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015