Herb Powiatu Ostrowskiego

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo i Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna

05.03.201815:58

2018-04-12 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo i Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna
2018-03-20  Informacja z otwarcia ofert: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo i Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna
2018-02-05 Ogłoszenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo i Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna

SIWZ - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo i Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna

Załączniki do SIWZ:

 1. formularz ofertowy
 2. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
 5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
 6. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
 7. wzór umowy
 8. wzór – ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
 9. zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo

BRANŻA DROGOWA

 1. Projekt Budowlany - branża drogowa
 2. Przedmiar - branża drogowa
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - branża drogowa

BRANŻA SANITARNA

 1. Projekt Budowlany - branża sanitarna
 2. Przedmiar - branża sanitarna
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża sanitarna

Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653 W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna

BRANŻA DROGOWA

 1. Projekt Budowlany - branża drogowa
 2. Przedmiar - branża drogowa
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - branża drogowa

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 1. Projekt Budowlany - branża elektryczna
 2. Przedmiar - branża elektryczna
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015