Herb Powiatu Ostrowskiego

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

02.03.201810:27

WIODACE1 marca br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu ostrowskiego. Pani mjr Agnieszka Krystman - przedstawiciel WKU Wyszków przywitała Powiatową Komisję Lekarską, życząc spokojnej i owocnej pracy.

Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją siedzibę przy ul. Rubinkowskiego 15 w Ostrowi Mazowieckiej w budynku Bursy Szkolnej i pracuje w dniach od 1.03 do 27.03.2018 r.

W oficjalnym rozpoczęciu kwalifikacji udział wzięli przedstawiciele Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego: Pani Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu oraz Pan Zdzisław Karczmarczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Przewodniczący - Lek. Zdzisław Malinowski

Z-ca Przewodniczącego - Lek. Teresa Skarpetowska

Sekretarz komisji – Milena Waracka

Z-ca Sekretarza komisji – Justyna Tyszka

Obsługa miary i wagi - Anna Socik

z-ca - Barbara Karwowska

 

Cel kwalifikacji wojskowej

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. określony został cel kwalifikacji.

Istotą jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Badania lekarskie i uzyskanie kategorii zdrowia

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej
i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:

„A” ─ „zdolny do czynnej służby wojskowej”;

„B” ─ „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;

„D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” - z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) ─ nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej,
w związku z czym nie zostaną ujęte w ewidencji wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z w/wym. kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.
W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Slajd1

slajd2

WIODACE

 

DSC_0893

DSC_0895

DSC_0897

DSC_0899

DSC_0900

DSC_0901

DSC_0907

DSC_0913

DSC_0889

DSC_0891

 

Zdjęcia: Agnieszka Nowacka

Tekst: Milena Waracka                   

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015