Herb Powiatu Ostrowskiego

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

27.07.201615:26

Starosta Ostrowski informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się procedura naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach powyższego Programu.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinasowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych, tj.:
1.    Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
2.    Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
3.    Edukacja dla bezpieczeństwa.
Dodatkowo, w ramach celu szczegółowego pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, istnieje możliwość dofinasowania projektów dotyczących współpracy terenowej społeczności lokalnej z dzielnicowymi pn. „Dzielnicowi bliżej nas”.
W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 10 najwyżej ocenionych, w tym 1 dotyczący projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postepowania kwalifikacyjnego.
       W związku z powyższym, zapraszamy do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu.
 Jednocześnie informujemy, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.
Szczegółową informację na temat Programu znajdą Państwo na stronie internetowej MUW (www.mazowieckie.pl) w banerze „Razem bezpieczniej”.  

Załączniki do pobrania:
Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie wraz z Formularzem wniosku o dofinansowanie.  

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015