Herb Powiatu Ostrowskiego

 dla rozwoju Mazowsza


Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu

     W dniu 28 lipca 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Marcina Kierwińskiego, a Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez Starostę Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego oraz Wicestarostę Jerzego Bauera, na realizację Projektu pn. „Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 5.2 „Rewitalizacja miasta”.
    Całkowity koszt Projektu wynosi 5 269 282,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 420 456,34 zł, które stanowi 65,5 % kwoty  całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
     Przedmiotowa umowa obejmuje refundację kosztów poniesionych w latach 2008-2009, a także koszty zaplanowane na lata 2010-2013. W 2008 r. po dokonaniu ekspertyzy budynku oraz wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej zostały wymienione okna oraz wzmocniona część  fundamentów budynku, pozostałe fundamenty wzmocniono w 2009 r. W 2009 r.  wykonano również przyłącza  wodociągowe, kanalizację deszczową oraz instalację hydrantową, a także wyremontowano dolny korytarz i klatkę schodową Liceum.
     Podstawowym celem Projektu jest poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację, remont i przebudowę budynku Liceum. W efekcie końcowym realizacja Projektu przyczyni
się do znaczącej odnowy szkoły, a tym samym poprawy jej wizerunku. Nastąpi podniesienie jakości wykształcenia mieszkańców Ziemi Ostrowskiej poprzez łatwy dostęp do wielu źródeł wiedzy przy wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych.

 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015