Start | Mapa serwisu | Kontakt

                                                 Znajdziesz nas na   f_logo_RGB-Blue_58
 

Herb Powiatu Ostrowskiego

PETYCJE

Od  6 września 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Przedmiot petycji

Zgodnie z ustawą o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę  reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji  należy  wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji. 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

 

Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja wielokrotna

Ustawa o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”.

 

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje, dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

 

W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji

Przedmiot

petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin
załatwienia
sprawy

Zasięgane opinie

Informacja
o sposobie załatwienia  petycji
1  Mieszkańcy wsi Grądy, Choiny, Jarząbka, Ruda PETYCJA skan do pobrania dot. pokrycia drogi ze wsi Grądy do wsi Choiny destruktem asfaltowym i wykonania bitumicznego ustabilizowania warstwy wierzchniej  28.02.2019r.
(Wójt Gminy Wąsewo przekazał petycję wg właściwości)
 do 28.05.2018r.

 

  sposób załatwienia petycji
2 Mieszkańcy Podborza PETYCJA skan do pobrania dot. uwzględnienia w planie inwestycyjnym wykonania pobocza w formie chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 (odcinek Podborze-Pałapus) 04.03.2019r. do 04.06.2019r.    sposób załatwienia petycji
3 Sołtys Sołectwa Kuskowizna PETYCJA skan do pobrania dot. wprowadzenia do wieloletniego planu inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej wraz z chodnikiem w miejscowości Kuskowizna 27.03.2019r. do 27.06.2019r.    sposób załatwienia
petycji 
4 brak zgody na zamieszczenie danych PETYCJA skan do pobrania dot. zorganizowania konferencji i analizy potrzeby powstania w powiecie ostrowskim hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych 30.04.2019r do 30.07.2019r.  

 sposób załatwienia petycji

sposób załatwienia petycji

Konferencja

5 Radca prawny
Konrad Cezary Łakomy
Casus Noster
Kancelaria Radcy Prawnego
PETYCJA skan do pobrania dot. wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń polityki, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.07.2019r do 30.10.2019r.  Zasiegnięcie opini  

Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 24 października 2019 r. na posiedzeniu Sesji  Rady Powiatu podjęła  Uchwałę Nr XIII/96/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji.
W załączeniu skan uchwały.

6 brak zgody na zamieszczenie danych PETYCJA skan do pobrania dot. przyspieszenia budowy drogi asfaltowej przechodzącej przez wieś Pułazie 26.09.2019r. (Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych przekazał petycję wg właściwości ) do 26.12.2019r.    sposób załatwienia petycji

 

7 brak zgody na zamieszczenie danych PETYCJA skan do pobrania dot. uwzględnienia w planach finansowych na rok 2020 wykonania chodnika oraz modernizację odcinka drogi powiatowej Nr P 2647-W od węzła Dybki w kierunku miejscowości Wiśniewo 09.10.2019r do 09.01.2020r.    sposób załatwienia petycji
8 Prezes Zarządu Robert Łaniewski Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego PETYCJA skan do pobrania dot. dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnością bezgotówkową 14.10.2019r. do 14.01.2020 r.    sposób załatwienia petycji
9 brak zgody na zamieszczenie danych PETYCJA skan do pobrania dot. modernizacji drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nagoszewka  Druga – Nowa Osuchowa oraz 2639W od S8 do skrzyżowania 29.10.2019r. do 29.01.2020r.    sposób załatwienia petycji
10 Adwokat Renata Sutor PETYCJA skan do pobrania dot. zmiany przepisów prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych 29.11.2019 r. do 29. 02.2020 r. Stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w przedmiocie rozpatrzenia petycji Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 30 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Sesji  Rady Powiatu podjęła Uchwałę Nr XVII/133/2020 w sprawie rozpatrzenia oraz przekazania według właściwości petycji w zakresie zmiany przepisów prawa.
W załączeniu skan uchwały.
Uchwałę Nr XVII/133/2020

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w  2018r.

 

        Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  informuję, że w 2018 roku do Starosty Ostrowskiego wpłynęła 1 petycja w sprawie modernizacji przepustu na rzece Kabat w ciągu drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Włościański – Rząśnik Majdan – Przedświt w miejscowości Rząśnik Włościański.

        Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej ocenił, że przepust o średnicy ᴓ 800 mm jest w dobrym stanie technicznym z właściwie funkcjonującą jego częścią przelotową.

       W dniu 10.01.2018 r. stwierdzono niewielkie zamulenie dna części przelotowej przepustu  (od 15 do 20 cm) w związku z czym w dniu 11.01.2018 r. został on oczyszczony poprzez usunięcie namułu, drobnych gałęzi i kamieni.

        W celu poprawy odprowadzania wód opadowych i gruntowych od strony napływowej niezbędne jest oczyszczenie i odmulenie rowu, jak również pogłębienie dna rowu po stronie odpływowej przynajmniej do poziomu dna przepustu. Wykonanie powyższych prac usprawni spływ wód i obniżenie ich poziomu. 

        W związku z powyższym, nieuzasadniona byłaby przebudowa przepustu polegająca na jego obniżeniu.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015