Herb Powiatu Ostrowskiego

Ochrona Środowiska

Uwarunkowania środowiska oraz przyroda

Powiat Ostrowski znajduje się na terenie tzw. ,,Zielonych Płuc Polski” oraz Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. Charakteryzuje się łagodnym klimatem oraz wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, które zawdzięcza przepływającej na tym terenie rzece Bug. Zarówno rzeka jak i wiele zbiorników wodnych występujących w jej dolinie, zachowały się w stanie zbliżonym do naturalnego. Są to tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, który powstał dla ochrony unikatowych walorów przyrodniczych doliny Bugu oraz ich popularyzacji. Park ten to rozległe ostępy leśne Puszczy Białej, Lasów Łochowskich, Miedzyńskich i Ceranowskich będących ostoją łosi, jeleni, dzików, borsuków, kun, wiewiórek, bobrów i wielu gatunków chronionych ptactwa m.in. czarnych bocianów. Krajobraz naturalny powiatu ostrowskiego charakteryzuje się pięknymi starorzeczami,  tzw. ,,bużyskami”, które w pełni zasługują na ochronę rezerwatową.

Tereny Nadbużańskiego Parku są czyste i ekologiczne, co stwarza korzystne warunki  dla odpoczynku i rekreacji. Piękno rzeki Bug, sosnowe lasy, dobrze rozwinięta baza noclegowa, liczne gospodarstwa agroturystyczne od wielu lat przyciągają turystów spragnionych kontaktu z przyrodą. Najatrakcyjniejsze gminy pod względem turystycznym  to gminy nadbużańskie: Nur, Zaręby Kościelne, Małkinia Górna i Brok.

Starosta Ostrowski na podstawie zawartych porozumień powierzył Nadleśniczym Nadleśnictw: Łomża, Rudka, Sokołów i Ostrów Mazowiecka sprawowanie nadzoru  nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Najwięcej lasów swoim zasięgiem obejmuje Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. W jego skład wchodzi sześć gmin: Ostrów Mazowiecka, Brok, Wąsewo, Stary Lubotyń, Małkinia Górna i Zaręby Kościelne. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną na 780 km2, z czego same lasy stanowią 25,9 tys. ha. W celu sprawnego gospodarowania, lasy Nadleśnictwa podzielono na trzy obręby  (Ostrów Mazowiecka, Grabownica, Brok), które z kolei podzielone są na 12 leśnictw. 6,5 tys. ha lasu to lasy niepaństwowe, nad którymi Nadleśnictwo sprawuje nadzór na mocy porozumienia ze Starostą Ostrowskim. Warunki glebowe i cechy klimatu sprawiają,  że głównym gatunkiem występującym w lesie jest sosna. Domieszkę stanowią brzozy, dęby, graby, olchy i jesiony.

Znajdujące się na terenie Nadleśnictwa pomniki przyrody reprezentowane są przez 3 grupy drzew i 19 pojedynczych okazów. Najliczniej reprezentowane są modrzewie – grupa 14 drzew rosnąca w leśnictwie Turka. Ciekawym pomnikiem ze względu na swój kształt jest lipa drobnolistna znajdująca się przy leśniczówce Turka. Rarytasem gatunkowym jest platan klonolistny o obwodzie pnia 260 cm, występujący w Trynosach.

 

Natura 2000

Bogactwo flory i fauny sprawiło, że ponad 95% powierzchni Nadleśnictwa znajduję się  w zasięgu europejskiej sieci Natura 2000. Jest to system Europejskiej Sieci Ekologicznej ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażany w życie od 1992 r. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa występują:

 • dwa obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • jeden specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO), Chroniący siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt.

Dnia 13 listopada 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą listę 172 obszarów Natura 2000 regionu kontynentalnego, do którego kwalifikuje się Puszcza Biała (obejmująca następujące gminy Powiatu Ostrowskiego: Ostrów Mazowiecka, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń oraz Wąsewo), Ostoja Nadbużańska (obejmująca gminy: Brok, Małkinia Górna, Nur oraz Zaręby Kościelne), oraz Dolina Dolnego Bugu ( obejmuje gminy: Brok, Małkinia Górna, Nur, Zaręby Kościelne).

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje 74 136,5 ha, a razem z otuliną 113 671,7 ha terenu powiatu ostrowskiego. Jest on położony w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew w gminie Korczew do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka, a także fragment dolnej Narwi.

Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce, położony równoleżnikowo chroni niemalże 120 km rzeki Bug. Obszar parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest dolina Bugu, z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami i skarpami. Oprócz doliny rzecznej do parku wchodzą również kompleksy leśne – pozostałości dawnych puszcz, które zajmują około 36% powierzchni.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca został utworzony 27 kwietnia 1982 r., by zachować różnorodność biologiczną siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach Bugu, Nurca oraz na Wysoczyźnie Drohickiej. Obszar całkowitej powierzchni wynosi 2 921 ha i położony jest na terenie powiatu ostrowskiego w gminie Nur. W skład obszaru wchodzą tereny określone linią graniczną, która biegnie od punktu przecięcia granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego. Granica krajobrazu Bugu i Nurca w części znajdującej się w granicach województwa mazowieckiego rozpoczyna się granicą Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, tj. na wschodnim skraju wsi Kossaki i przebiega wzdłuż drogi  powiatowe Nr 23770 przez wsie: Murawskie Nadbużne, Ołowskie, Obryte, Ślepowrony i Zaszków dochodząc do granicy z woj. Podlaskim, na terenie którego następuje kontynuacja przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca.


 

WAŻNE LINKI

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015