Herb Powiatu Ostrowskiego

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona www.powiatostrowmaz.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-)

- widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,

- wyróżnienie odnośników,

- na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej www.powiatostrowmaz.pl kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Stronę www.powiatostrowmaz.pl.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z testu wynika, że strona www.powiatostrowmaz.pl spełnia wymagania w 93.94%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest starostwo@powiatostrowmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 645 71 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się:

- poczta elektroniczna starostwo@powiatostrowmaz.pl

- faks 29 645 71 01

- strona internetowa www.powiatostrowmaz.pl

 Osoba uprawniona w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

-         pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

-         pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

-         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

     W sprawach urzędowych wymagających osobistej obecności osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

ul. 3 Maja 68

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. 3 Maja i posiada pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie posiadają progu a ich szerokość dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Starostwa - 3 Maja 68 - front  Budynek Starostwa - 3 Maja 68 - schody

W holu głównym pomiędzy wejściem a punktem obsługi interesanta znajdują się schody o 3-ech stopniach. Do pokonania różnicy poziomów służy rozkładana pochylnia znajdująca się na wyposażeniu budynku. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na trzech kondygnacjach, na które dotrzeć można windą dostępną z holu głównego, dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda wyposażona jest w przyciski sterujące opisane pismem Braille’a. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 

punkt kancelaryjny - ul. 3 Maja 68  winda - ul. 3 Maja 68  Łazienka 3 maja 68

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym. Oznakowane miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajduje się przed wejściem głównym do budynku. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych.

 

ul. 3 Maja 51

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od ul. 3 Maja oraz pomocnicze od strony parkingu przy ul. Partyzantów. Wejście główne zlokalizowane na poziomie chodnika, natomiast za wejściem w holu głównym znajdują się schody o 2-óch stopniach. Do wejścia pomocniczego prowadzą schody zewnętrzne. Na chwilę obecną przy wejściach nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na dwóch kondygnacjach.

front budynku - 3 Maja 51  tył budynku - 3 Maja 51

Schody wewnętrzne dostępne są z holu głównego. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajduje się nowo wybudowany parking, na którym planowane jest oznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym. Najbliższe oznakowane miejsce parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajduje się przed budynkiem po przeciwnej stronie ulicy 3 Maja. Interesanci, którzy nie mogą wejść do budynku obsługiwani są w budynku przy ul. 3 Maja 68 po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: geodezja 29-645-71-30, 29-645-71-31, środowisko, geologia i leśnictwo 29-645-71-32, oświata 29-645-71-33, budownictwo 29-645-71-34.

 

ul. Widnichowska 20

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu przy ul. Widnichowskiej i posiada pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Drzwi wejściowe nie posiadają progu a ich szerokość dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ul. Widnichowskiej 20 - front Budynek przy ul. Widnichowskiej 20 - podjazd ul. Widnichowska 20 - PZON - wnetrze

Wszystkie pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na jednej kondygnacji. Dostęp do punktu obsługi interesanta bez barier architektonicznych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych.

 

ul. Brokowska 37

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu przy ul. Brokowskiej, do wejścia prowadzą schody. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących.

Budynek przy ul. Brokowskiej 37 - front

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na dwóch kondygnacjach. Schody wewnętrzne dostępne są z holu głównego. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym. Do interesanta, który nie może wejść do budynku wychodzi pracownik po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: 29-645-71-60, 29-645-71-61.

 

ul. Prusa 3/11

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. B.Prusa. Do drzwi wejściowych do lokalu prowadzą schody, wejście ze spocznika. Na chwilę obecną przy wejściu nie ma pochylni, ani urządzeń podnoszących. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na jednym poziomie. W lokalu nie ma toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Budynek przy ul. Prusa 3 - front  Prusa 3/11 - klatka schodowa

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do budynku z towarzyszącym psem asystującym. Do interesanta, który nie może wejść do lokalu wychodzi pracownik po zgłoszeniu takiej potrzeby przez domofon lub telefonicznie pod numerem: 29-645-71-95.

 

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

    Kalendarium

    NPP z na s

    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015