Herb Powiatu Ostrowskiego

IZP.272.13.2017

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 października 2017 r.

 

WYKONAWCY

Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 593782-N-2017 w dniu 28 września 2017 r. Stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marże banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie klauzuli zaproponowanej przez bank.

Zapytanie 2:

W jakich warunkach mogą być wprowadzone zmiany postanowień umowy dotyczące terminu uruchomienia kredytu i zmniejszenia wysokości kredytu. W SIWZ zamieszczono informację o przewidywanych rodzajach zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, nie określono warunków' ich wprowadzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił warunki, o które pyta bank w SIWZ - rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4 i 5.

Zapytanie 3:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, Bank w nawiązaniu do udzielonych przez Państwa odpowiedzi w dniu 05.10.2017 r. na pytanie nr 11 strona 4, zwraca się z ponowną prośbą o zmianę zapisu w SIWZ roz. XVIII pkt 15 z „Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów spłat rat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji” na zapis: Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów spłat rat bez dodatkowych opłat i prowdzji. Zmiana przesunięcia terminów spłat rat kredytu za zgodą obu Stron”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w treści umowy zapisów zaproponowanych przez bank.

 

                                                                                               WICESTAROSTA

                                                                                          mgr Urszula Wołosiewicz

 

 

Wydarzenia w powiecie

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015