Herb Powiatu Ostrowskiego

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostrowi Mazowieckiej
uprzejmie informuje, że

Osoba pełniąca obowiązki

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ostrowi Mazowieckiej

w dniach od 5 października 2017 r. do 27 października 2017 r.

przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

Sprawy konsumenckie można zgłaszać codziennie osobiście, e-mailem lub telefonicznie do inspektora ds. stowarzyszeń, kancelaryjnych i konsumenckich w godzinach pracy urzędu.

 
 
Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Ostrowskiego sprawuje - Zdzisław Karczmarczyk.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. Nr 50 , poz.331 z późn.zm.)
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów pracuje w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, z tym że przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek,  a w pozostałe dni tygodnia, z uwagi na fakt pełnienia innych obowiązków przez rzecznika, wskazane jest telefoniczne uzgodnienie - tel. 29 645-71-01.,
 
Sprawy konsumenckie można ponadto zgłaszać codziennie osobiście, e-mailem lub telefonicznie do inspektora ds. stowarzyszeń, kancelaryjnych i konsumenckich w godzinach pracy urzędu.
 
 
Biurem Podawczym Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest kancelaria Starostwa Powiatowego czynna w godzinach 8.00 - 16.00

Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą. Wyjątek stanowią e-maile z podpisem elektronicznym.
 
Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa konsumenckiego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką konsumencką.

Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 3 tygodni.
Wynika to z liczby zapytań oraz ograniczonych możliwości i zasobów kadrowych Rzecznika.


Natomiast w przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu telefon 29 645 71 01

 
 
   Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 
    Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 
    Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.6)).
 
    Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
 
    Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

0

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015