Herb Powiatu Ostrowskiego

Kultura

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KAPITUŁY MEDALU
im. WIKTORA GODLEWSKIEGO

„za działania na rzecz przyrody”
w latach 1992 – 2008
Portret Wiktor Ignacy Godlewski
 
 
Wiktor Ignacy Godlewski (1831 – 1900) uczestnik powstania, przyrodnik, badacz Bajkału, zesłaniec Sybiru, urodzony w Bogutach-Wielkich.
 
 
Wiktor Godlewski (1831 – 1900) urodził się w Bogutach na Mazowszu.
Po ukończeniu szkoły średniej w Łomży zajmował się amatorsko ornitologią, współpracując z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym, placówką naukowo-muzealną, kierowaną wówczas przez Władysława Taczanowskiego-światowej sławy ornitologa. Za udział w Powstaniu Styczniowym został skazany na katorgę w Syberii Wschodniej. Tam stał się towarzyszem i bliskim współpracownikiem Benedykta Dybowskiego, wybitnego przyrodnika przebywającego również na zesłaniu. Wraz z nim Godlewski prowadził badania przyrody mało znanych obszarów położonych między Irkuckiem i Władywostokiem. Zebrane okazy fauny syberyjskiej dostarczali muzeom, głównie Warszawskiemu Gabinetowi Zoologicznemu. Publikowali też rozprawy o faunie
i fizjografii jeziora Bajkał oraz różnych obszarach Syberii Wschodniej. Za ich pionierskie wówczas badania fizjograficzne Bajkału zostali nagrodzeni, mimo że byli skazańcami, medalami Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Ich prace badawcze i zebrane okazy zachowały do dziś wysoką wartość naukową. Wiktor Godlewski był też wielkim autorytetem moralnym, zarówno w kraju jak też wśród zesłańców na Syberii. Po powrocie z zesłania osiadł na rodzinnym Podlasiu, a potem Mazowszu, nadal też współpracował z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym.
Medal im. Wiktora Godlewskiego jest przyznawany za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia. Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego.
Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, który stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Szczególną zasługę dla ustanowienia medalu i piętnastoletniej realizacji tej inicjatywy ma dyrektor wyżej wymienionego Ośrodka - Roman Świerżewski. Wręczanie Medali odbywa się podczas sesji naukowych z programem krzewiącym wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę sozologiczną, przyrodniczą, historyczną i edukacyjną.
Medale przyznawane są corocznie. W roku 1992 odbyły się dwie sesje: pierwsza w nawiązaniu do 160 rocznicy urodzin Wiktora Godlewskiego i druga połączona z wręczeniem medali Jego imienia. Kapitułę Medalu powołuje Wójt Gminy. Jej siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Skład Kapituły na okres 2003-2008 tworzą profesjonalni przyrodnicy oraz przedstawiciele rodziny Wiktora Godlewskiego i miejscowej społeczności: prof. Maciej Luniak Instytut Zoologii PAN w Warszawie, prof. Zbigniew Wójcik Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, mgr Dorota Starczewska Nadbużański Park Krajobrazowy w Siedlcach, mgr Gabriela Szczęsna Dziennikarz z Łomży, mgr inż. Andrzej Górski Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Roman Świerżewski Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach- Piankach, mgr inż. Marek Taradejna Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, mgr Bożenna Wójcik Instytut na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie, mgr Elżbieta Strzałkowska członek rodziny, zamieszkała w Gdyni, Jerzy Żochowski rolnik z Bogut-Pianek, dr Ryszard Kowalski Instytut Biologii w Siedlcach, dr Małgorzata Krzyżanowska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 
 
 
Medale otrzymali:  
 • Stanisława Chyl - za działalność muzealną i popularyzatorską związaną z W. Godlewskim i przyrodą Podlasia, (1992);
 • Andrzej Drycz - za badania nad   awifauną bagien biebrzańskich i działania na rzecz ustanowienia tam parku narodowego, (1992);
 • Wiesław Nowicki - za działalność w społecznym ruchu ochrony przyrody, zwłaszcza na rzecz ochrony przyrody Wisły, (1992);
 • Aleksander Sokołowski - za badania roślinności regionu podlaskiego, (1992);
 • Gabriel Brzęk - za popularyzację w swoich książkach wiedzy o Wiktorze Godlewskim, (1995);
 • Fundacja "Pronatura" - za popularyzację wiedzy przyrodniczej szczególnie organizowanie   wystaw, (1995);
 • Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - za badania nad awifauną regionu i działalność dla jej ochrony, (1995);
 • Czesław Łaszek - za wybitne zasługi dla ochrony przyrody Mazowsza i Podlasia, (1996);
 • Antoni Kuczyński - za prace naukowe nt. dziejów polskich badaczy przyrody na Syberii, (1996);
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - za propagowanie ochrony przyrody w leśnictwie Podlasia,(1996);
 • Andrzej Czerwiński - za badania nad lasami północno – wschodniej Polski, (1997);
 • Józef Sobiecki - za popularyzację krajoznawstwa i przyrody regionu podlaskiego, (1997);
 •   Ludwik Tomiałojć - za badania nad awifauną Puszczy Białowieskiej, (1997);
 • Zbigniew Kotański - za opracowanie nowatorskiej, warstwowej mapy geologicznej Polski, (1998);
 •  Andrzej Mirski - za twórczość TV poświęconą przyrodzie oraz za stworzenie i wprowadzanie w życie koncepcji mini-rezerwatów, (1998);
 • Krystyna Rogaczewska -za twórczość poświęconą przyrodzie, zaangażowanie w organizacjach ochrony przyrody i Fundacji „ Panda”oraz za wieloletnie społeczne prowadzenie "domowego" azylu dla ptaków, (1998);
 •  Nadleśnictwo Bielsk - za zalesienie wschodniego Podlasia, (1998);
 • Kazimierz Uszyński - za upowszechnianie myśli przyrodniczej patrona ks. K. Kluka w działalności placówki Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, (1999);
 • Iwona Drozdowska -za osiągnięcia w edukacji ekologicznej młodzieży, (1999);
 • Jerzy Pawlikowski - za czynną ochronę przyrody na Mazurach, (1999);
 • Andrzej Szujecki - za opracowanie i wdrożenie modelu proekologicznej, wieloletniej gospodarki leśnej,(2000);
 • Jolanta Hebda - za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej,(2000);
 • Adam Wajrak - za popularyzowanie wiedzy o przyrodzie, (2000);
 • Bolesław Szostakowicz - za badania i popularyzację wiedzy o polskich przyrodnikach zesłańcach na Syberii, (2001);
 • Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny -za działania na rzecz ochrony fauny w regionie mazowiecko – podlaskim, (2001);
 • Adam Wołk – za popularyzację przyrody i studia nad historią nauk przyrodniczych, (2001);
 • Wiktor Wołkow -za fotografie przyrodnicze, (2001);
 • Grzegorz Godlewski - za popularyzację i wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej,(2001);
 • Joanna Wierzbicka - za dokumentowanie i popularyzację Bagien Biebrzańskich, (2002);
 • Simona Kossak - za działania dla zachowania różnorodności biologicznej Puszczy  Białowieskiej, (2002);
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - za działania na rzecz ochrony ptaków;  (2003);
 • Andrzej Zalewski - za promocję kultury ekologicznej w radio, (2003);
 • Mieczysław Siewko za odtwarzanie środowiska przyrodniczego Wzgórz Sokólskich;   
 • (2003);
 • Tomasz Borecki - za dorobek naukowy rozwoju leśnictwa polskiego, (2004);
 • Franciszek Kobryńczuk - za dorobek naukowy i literacki w dziedzinie ochrony przyrody (2004);
 • Komitet Ochrony Orłów - za osiągnięcia w czynnej ochronie ptaków drapieżnych, (2004);
 • Krystian Matysek – za twórczość filmową poświęconą przyrodzie, (2004) ;
 • Leszek Jerzak- za dokonania na rzecz poznania i ochrony    przyrody regionu  lubuskiego, (2005);
 • Józef Partyka – za animację działalności naukowej obejmującej dziedzictwo przyrodnicze    i kulturowe w obrębie parków narodowych wyżyny  krakowsko-częstochowskiej, (2005);
 • Ryszard Kowalski - za wybitne osiągnięcia w kształceniu nauczycieli w zakresie ochrony przyrody, (2005);
 • Elżbieta Strucka - za popularyzację wiedzy przyrodniczej na antenie Polskiego Radia, (2005);
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.Wagów – za działalność naukową obejmującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Łomżyńskiej, (2005);  
 • Władysława Dybowska –za ocalenie i upowszechnianie dorobku  naukowego polskich zesłańców na Syberii, (2006);
 • Klub Przyrodników ze Świebodzina - za wszechstronną działalność na rzecz   ochrony przyrody, (2006);  
 • style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.45pt; text-indent: -18pt; line-height: 108%;">Nadleśnictwo Drygały - za retencję wodną i odtwarzanie podmokłych siedlisk na    terenie lasów Drygalskich, (2006);
 • Zofia Brzozowska – za ratowanie zwierząt, (2007);  
 •  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – za działania na rzecz ochrony  regionu Wielkich Jezior Mazurskich, (2007);
 • Janina Kawałczewska – za animację ochrony środowiska przyrodniczego regionu  płockiego,(2007);  
 • Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” – za działalność  edukacyjną na rzecz ochrony przyrody, (2007);
 •  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej – za kontynuację dzieła Wiktora Godlewskiego, (2008); 
       
      
       
   
Opracował: Roman Świerżewski
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach.
 
 
 
 
 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015