Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

03.04.201410:35

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach:

1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na pełne sfinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:


1)  Uchwała Nr 391/154/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia  2  kwietnia 2014  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2014 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2)  Wzór oferty.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015