Herb Powiatu Ostrowskiego

Konferencja - Błotniak łąkowy i kulik wielki – jak rozpoznawać i chronić klejnoty mazowieckiej ornitofauny?

06.12.201311:44

 

Dnia 5 grudnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja, wskazująca na potrzebę ochrony dwóch gatunków ptaków – Błotniaka łąkowego i Kulika wielkiego, których tereny lęgowe występują na obszarach uprawianych rolniczo.

Konferencja skierowana była do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimna-zjalnych, uczniów (którzy licznie przybyli na spotkanie), pracowników samorządów gminnych oraz zainteresowanych rolników.
Konferencję rozpoczął Wicestarosta Jerzy Bauer witając wszystkich gości oraz wskazując, że organizatorem jest Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Ostrowi  Mazowieckiej. Po przybliżeniu tematyki spotkania przedstawił prelegentów
z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN i ODR w Ostrowi Mazowieckiej.
W swej wypowiedzi Wicestarosta podkreślił, że celem spotkania jest przybliżenie niszowego tematu, którego przedmiotem jest Błotniak łąkowy i Kulik wielki. Jest to ważna sprawa z uwagi na liczne przypadki utraty lęgów błotniaka łąkowego podczas żniw oraz lęgów kulika wielkiego podczas sianokosów, a spotkanie ma służyć poszerzeniu wiedzy o występujących, cennych gatunkach ptaków i wyczuleniu na piękno i różnorodność biologiczną powiatu ostrowskiego.
Następnie przekazał głos Panu Dominikowi Krupińskiemu zajmującemu się,  w ramach działalności Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN, ochroną Błotniaka łąkowego.
Dominik Krupiński w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawił Błotniaka łąkowego podkreślając, że ten piękny drapieżny ptak będący prawdziwą ozdobą terenów rolniczych, w wyniku antropopresji w ostatnich latach, przeniósł swe obszary lęgowe z podmokłych łąk i dolin rzek, na tereny upraw ozimych, głównie pszenżyta i rzepaku, gdzie znacznie zwiększyły się zagrożenia dla jego lęgów, wynikające z działalności człowieka. Przedstawił stosowane metody jego ochrony i zachęcał uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony lęgów tego gatunku.
W zwieńczeniu wypowiedzi, przedstawiono film pt. „Błotniak łąkowy – arystokrata pól”, stworzony na podstawie dotychczasowych działań TP BOCIAN. 
Po filmie, uczestnicy mogli wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia podczas przerwy, urozmaiconej poczęstunkiem.
Przerwa minęła szybko, a drugą część konferencji rozpoczął Pan Mirosław Rzępała – prezes TP Bocian, który przedstawił uczestnikom drugi gatunek zagrożonego wyginięciem ptaka – Kulika wielkiego, żyjącego blisko człowieka na rozległych wilgotnych łąkach. Ten gatunek, ze względu na swą specyfikę, posiada znacznie niższą liczebność  i trudniej jest zapewnić mu czynną ochronę. Zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z działalności człowieka, ale wskazał również naturalne przyczyny utraty lęgów tego ptaka.
Dlatego tak ważne jest edukowanie społeczeństwa w tym przedmiocie i zachęcanie do współpracy z TP BOCIAN, które realizuje liczne programy i prowadzi na szeroką skalę działania, zmierzające do zwiększenia liczebności tych gatunków.
Uczestnicy zostali poinformowani też, że każdy z nich może przyczynić się do ochrony tych gatunków i nie tylko (również innych), dokonując zgłoszeń o miejscu ich występowania w specjalnych formularzach na stronie internetowej TP BOCIAN.
Chcąc zachęcić uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody (w tym ptaków), Pani Urszula Nadratowska – przedstawicielka ODR w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiła dotychczasowe możliwości dofinansowywania działań ochronnych z programów rolnośrodowiskowych oraz nakreśliła reguły pakietu rolnośrodowiskowo – klimatycznego w aspekcie dofinansowywania działań na rzecz ochrony ptaków, który ma funkcjonować w latach 2014 – 2020 .
Tematyka konferencji okazała się interesująca dla uczestników, na co może wskazywać liczna frekwencja i dyskusja na koniec spotkania.
Pan Wicestarosta, na zakończenie podziękował prelegentom, nagrodzonym gromkimi brawami oraz wszystkim uczestnikom.
Wyrażamy nadzieję, że spotkanie wzbudzi w uczestnikach wrażliwość na otaczającą nas przyrodę i pozwoli na uratowanie choćby jednego lęgu ptaków z tego gatunku.

Dziękuję za przybycie

WICESTAROSTA  Jerzy Bauer


Przygotowała:  Edyta Wilczyńska
 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015