Herb Powiatu Ostrowskiego

Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego

22.03.201315:58

W dniu 21 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego.

Forum zostało zorganizowane w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Ostrowskiego w ramach programu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie” Działania 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wyrównywanie szans mieszkańców powiatu ostrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z działań przewidzianych do realizacji zapisanych w Programie jest zorganizowanie Forum dla organizacji pozarządowych.
Spotkanie rozpoczęła Pani Jolanta Ugniewska Sekretarz Powiatu, która przywitała przybyłych na spotkanie: przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego. Po krótkiej prezentacji osób obecnych na Forum,  głos zabrał Pan Tomasz Schimanek  ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który poprowadził spotkanie.
Prelegent przedstawił zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Podkreślił, że „samorząd jako przedstawiciel mieszkańców danej gminy czy powiatu powinien współpracować z inną formą reprezentacji interesów tych mieszkańców, jaką są organizacje pozarządowe. Samorząd i organizacje są tworzone przez nas i dla nas”.
Pan Schimanek wyjaśnił, iż podstawą współpracy jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowo różne
jej formy. W myśl ustawy współpraca może odbywać się poprzez:
● zlecanie przez samorząd realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
● wzajemnym  informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
    w celu zharmonizowania tych kierunków,
● konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych,
● tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
● inicjatywę lokalną,
● partnerstwo na zasadach określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Dalsza część Forum dała możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych wypowiedzenia się na temat dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem.
Przybyłe na spotkanie osoby stwierdziły, że na terenie  powiatu ostrowskiego jest realizowana ta współpraca, która ciągle się rozwija. Zaproponowano, aby w ramach jej udoskonalenia stworzyć np. na stronie internetowej Starostwa bazę organizacji pozarządowych z ternu powiatu ostrowskiego, która będzie narzędziem służącym organizacjom pozarządowym do wymiany doświadczeń i ułatwi kontakt pomiędzy stowarzyszeniami. 


Forum było wyrazem chęci wspierania przez samorząd powiatowy organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego, pozwoliło także rozpoznać potrzeby i racje mieszkańców dzięki czemu władze w miarę możliwości będą  mogły uwzględnić je przy podejmowaniu  decyzji  służących ich zaspokajaniu. 

 

Opracowała: Marzena Rafalik
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015