Herb Powiatu Ostrowskiego

Spotkanie w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022”

13.03.201312:34

     W dniu 7 marca br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022”.

     Aktualizacja ww. dokumentu przeprowadzona była w ramach z uczestnictwa Powiatu Ostrowskiego w projekcie pn. „Sprawny Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1.
     W pracach nad aktualizacja Strategii uczestniczyli: przedstawiciele firmy CERTES Sp. z o.o. w Warszawie, Lidera przedmiotowego projektu, koordynator – Sekretarz Powiatu Pani Jolanta Ugniewska oraz Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego – powołany Zarządzeniem Starosty Ostrowskiego.
     Spotkanie poprowadził  Pan dr Marek Chrzanowski – przedstawiciel firmy CERTES Sp. z o.o., który przedstawił zebranym, tj.: Staroście Powiatu Ostrowskiego Panu Zbigniewowi Kamińskiemu, Wicestaroście Panu Jerzemu Bauerowi, przedstawicielom Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, a także członkom Zespołu, wyniki konsultacji Strategii.
     Przedmiotowe konsultacje trwały w terminie od 11.02.2013 r. do 24.02.2013  r. w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Ankieta zamieszczona była także na stronie internetowej Starostwa z możliwością wypełnienia on–line. 
    Pan Chrzanowski rozpoczął spotkanie od przypomnienia harmonogramu prac nad aktualizacją dokumentu. Przedstawił także Misję Powiatu, wpisaną w Strategię oraz odniósł się do 5 celów strategicznych, które powiązane są tematycznie z celami dokumentów strategicznych Unii Europejskiej. Wyjaśnił ponadto iż monitoring i ewaluacja Strategii zostaną zawarte w odrębnym dokumencie, który zostanie przekazany członkom Zespołu w najbliższym czasie. 
    W kolejnym punkcie spotkania prowadzący przedstawił wyniki konsultacji społecznych Strategii. W przedmiotowych konsultacjach wzięło udział 102  mieszkańców powiatu ostrowskiego, co stanowi bardzo dobry wynik.  49 osób wypełniło ankietę on – line, 53 w formie papierowej. Największy procent respondentów stanowiły kobiety z terenu miasta oraz gminy Ostrów Mazowiecka. 63% osób pozytywnie oceniło pozytywnie Strategię.
Jest to najlepszy dowód, iż dokument strategiczny został dobrze przygotowany. Krytyczne uwagi dotyczyły przede wszystkim objętości dokumentu, co wynika z obszernej diagnozy, którą przygotował Zespół. Ponadto respondenci sygnalizowali potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy na lokalnym rynku oraz poprawę infrastruktury drogowej. 
      Na powyższe uwagi odpowiedział Starosta Ostrowski, który mówił o  możliwości wykorzystywania przez Powiat  Ostrowski środków unijnych, służących  rozwojowi naszego regionu. Wyjaśnił, iż  zatrudnienie ludzi jest ściśle związane z infrastrukturą.  Rozbudowa infrastruktury spowoduje spadek bezrobocia, gdyż osoby będą miały ułatwiony dostęp do miejsc pracy.
     Głos w dyskusji zabrał także Członek Zarządu Powiatu Pan Dariusz Chmielewski. Zwrócił uwagę, iż Strategia na lata 2004 – 2015 nie przewidywała narzędzi monitoringu, co przewiduje obecny dokument. Zaletą  projektu zaktualizowanej Strategii jest także zawarcie celów, które wpisują się w ramy unijne. Dokument posiada zapisy, dające możliwość pozyskania środków na wiele inwestycji. 
     Pan Chrzanowski zaznaczył ponadto iż, wartości docelowe poszczególnych wskaźników powinien określić Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, a następnie przyjęcie dokumentu powinno nastąpić uchwałą Rady Powiatu.
     Na zakończenie spotkania Pan Chrzanowski podziękował wszystkim za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę.

Opracowała: Marzena Rafalik

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015