Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiat Ostrowski nawiązał współpracę z ukraińskim Powiatem Zasławskim i Miastem Izjasław

05.10.201216:41

     Do bezprecedensowego wydarzenia doszło 20 września br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. W tym dniu Powiat Ostrowski nawiązał współpracę z Ukraińskim Powiatem Zasławskim oraz Miastem Izjasław.

      Gospodarz uroczystości Pan Zbigniew Kamiński w swoim wystąpieniu serdecznie przywitał gości. Wspomniał o wcześniejszej znajomości władz Powiatu Ostrowskiego z przedstawicielami powiatu zasławskiego, która zostanie przypieczętowana po podpisaniu deklaracji współpracy. Starosta wyraził nadzieję, iż dalsze współdziałanie przyniesie szereg korzyści dla lokalnych wspólnot.
      Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Zasławskiego Pan Borysiuk Mykhailo. Przewodniczący gorąco zapraszał do odwiedzenia przepięknego regionu powiatu zasławskiego, który zamieszkuje wiele osób pochodzenia polskiego.
      Burmistrz Miasta Izjasław Pan Walentyn Pańkowski w niezwykle serdecznych słowach wypowiadał się o Polsce oraz powiecie ostrowskim,  który już niejednokrotnie odwiedził. Pan Pańkowski darzy wielkim sentymentem nasz region, gdyż jego syn wraz z małżonką osiedlili się w Ostrowi i tu pracują w ostrowskim szpitalu . Burmistrz Miasta Izjasław opowiedział o swoim polskim pochodzeniu. Nienaganna polszczyzna Pana Pańkowskiego świadczy o tym, jak cenne są dla niego polskie korzenie.
      Po wystąpieniach gości została odczytana deklaracja podjęcia  współpracy pomiędzy Miastem Izjasław, Powiatem Zasławskim i Powiatem Ostrowskim. Wersję ukraińską odczytała Pani Oksana Pańkowska, wersję polską Sekretarz Powiatu Pani Jolanta Ugniewska.
      Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, Przewodniczący Rady Powiatu Zasławskiego Pan Borysiuk Mykhailo oraz Burmistrz Miasta Izjasław Pan Walentyn Pańkowski, pragnąc pogłębić pozytywne stosunki międzynarodowe oraz  stworzyć  możliwość lepszego wzajemnego poznania,  podpisali deklarację woli współpracy partnerskiej pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami  samorządu lokalnego. Świadkami tego przełomowego wydarzenia w historii Ziemi Ostrowskiej byli: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Rafalik wraz z Radnymi Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Jerzy Bauer, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego, kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Obecny przy podpisaniu dokumentu był także Pan Andrzej Sawoni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, a także syn Pan Igor Pańkowski, który jest jednocześnie ordynatorem  Oddziału SOR w Ostrowskim Szpitalu wraz z żoną Panią Oksaną Pańkowską, która wystąpiła również w roli tłumaczki Pana Borysiuka Mykhailo. 
      Przedmiotowa deklaracja przewiduje współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie:
- współorganizowania i współuczestniczenia w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym i gospodarczym,
- wspierania spotkań dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji społecznych, grup zawodowych, zespołów twórczych,
- wymiany informacji ogólnych, w szczególności dotyczących działalności władz lokalnych, oświaty, kultury, promocji, sportu, pomocy społecznej, doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, rozwoju rolniczo – gospodarczego etc.,
- wzajemnego promowania Partnerów.

 

Opracowała: Marzena Rafalik


Powiat Zasławski zajmuje powierzchnie 1250 km² , zaś 21% stanowią lasy. Powiat liczy 47 tys. mieszkańców. Siedzibą władz powiatu jest miasto Iziaslaw (Zaslaw). Na terenie powiatu znajdują się 1 Miejska Rada i 29 Rad Wiejskich (gmin), obejmujących w sumie 91 miejscowości. W powiecie funkcjonują 41 szkół średnich, w tym jedna wieczorowa, 2 szkoły muzyczno - baletowe, Centrum Dziecięcej Twórczości, kompleks sportowo - rekreacyjny, Centralny Szpital Powiatowy,  2 rejonowe szpitale oraz 9 ambulatoriów.
W powiecie zasławskim dominuje produkcja i przetwórstwo produktów rolnych, szeroko rozwinięty sektor przetwórstwa drzewnego.

Miasto Zasław zbudowano tam, gdzie łączą się ze sobą trzy rzeki Horyń, Ponora i Soszeń. Ze względu na swoje położenie miasto miało duże obronno – fortyfikacyjne znaczenie.
Jest jednym z najstarszych miast na Wołyniu dawna rezydencja Ostrogskich - Zasławskich. Chociaż miasto Zasław było znane jeszcze za czasów Rusi Kijowskiej, to pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1390.  Prawo Magdeburskie, czyli status Miasta Zasław otrzymuje w 1583r., kiedy to zostały połączone ze sobą Stare i Nowe Miasto, Stary i Nowy Zasław.
Z zabytków do dnia dzisiejszego w Zasławiu przetrwał Kościół  św. Józefa Oblubieńca z klasztorem oo. Misjonarzy, zbudowany w latach 1747 - 1755, Kościół św. Michała z klasztorem oo. Bernardynów, fundacji księcia Janusza Zasławskiego, zbudowany według projektu J. Madlena 1602-1630. Pierwszy klasztor oo Bernardynów został zrujnowany w 1648 przez kozaków Chmielnickiego, odbudowany w latach 1727-44. Obecnie w tym klasztorze znajduje się więzienie. Miasto Zasław liczy ok. 20 tys.  mieszkańców i jest prężnie rozwijającym się centrum powiatu zasławskiego.

 

Deklaracja  podjęcia  współpracy pomiędzy Miastem Izjasław (Ukraina), Powiatem Zasławskim (Ukraina) i Powiatem Ostrowskim (Rzeczpospolita Polska)

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015